Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz mając na uwadze coraz częściej pojawiające się w okresie wiosennym i letnim gwałtowne zjawiska atmosferyczne stwarzające poważne zagrożenie, publikujemy informacje dotyczące zasad organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla kempingów (campingów) i pól namiotowych oraz innych obiektów hotelarskich umożliwiających nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, nr tel. 22 765 81 43,

e-mail: kontrole@ndm-straz.pl

  1. Regulacje prawne.

Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2017.2198)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz.452)
  1. Definicja wypoczynku.

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku

  1. Kto może być organizatorem wypoczynku.

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy organizatorami wypoczynku mogą być:

  • szkoły i placówki,
  • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j.Dz. U z 2017 r. poz.1553),
  • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu: a) niezarobkowym albo b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
  1. Obowiązki organizatora.

Organizator wypoczynku zapewnia:

1)   bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

2)   kadrę wypoczynku, którą stanowią:

a) kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 w/w ustawy; liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,

b) w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

–  mają ukończone 18 lat,

–  posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

–  posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

3)   dostęp do opieki medycznej:

a) w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)

lub

b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;

4)   program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

5)   żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);

6)   bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 656 oraz z 2017 r. poz. 1566);

7)   bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j.Dz. U. poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7).

Bezpieczne warunki wypoczynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej potwierdza się opinią wydaną przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, która jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.

  1. Zgłoszenie wypoczynku.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, za wyjątkiem zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni. Organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku.

Baza wypoczynku

http://wypoczynek.men.gov.pl/

Poradnik bezpiecznego wypoczynku:

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.pdf

Inne informacje:

Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla kempingów (campingów) i pól namiotowych oraz innych obiektów hotelarskich umożliwiających nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem:

WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PÓL NAMIOTOWYCH I KEMPINGÓW

Wszystkie powyższe informacje można także znaleźć tutaj:

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *