Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji

st. kpt. Mariusz Kwaśniewski

Młodszy Specjalista

mł. asp. Piotr Napiórkowski

tel. 22 765 81 43

kontrole@ndm-straz.pl

Zakłady o zwiększonym ryzyku

Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii

Pozytywnie zaopiniowane programy zapobiegania awariom

Wykaz substancji niebezpiecznych w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienie poważnej awarii przemysłowej Baza Gazu Płynnego Wasbruk :
– propan – butan ok. 100 Mg w zbiorniku podziemnym

Informacja o wydanych decyzjach na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – brak wymagalnych decyzji

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz § 1 lit. e i § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, podaje do publicznej wiadomości informacje o kontrolach planowych w terenie.:

– Baza Gazu Płynnego Wasbruk – II kwartał 2017 r.

Informacji w zakresie zakładów o zwiększonym ryzyku udziela:

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza Komendy Powiatowej PSP w Nowym dworze Mazowieckim
tel.: 22 765 81 43

kontrole@ndm-straz.pl

Rzeczoznawcy

Uzgodnienia projektów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej dokonują rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadający stosowne kwalifikacje w powyższym zakresie.

Obowiązki inwestora

Obowiązki inwestora i organu zawiadamiającego, czyli odbiory przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną – zajęcie stanowiska.

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r – Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 11168 z późn. zm.), jest zobowiązany

zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

– Inspekcji Ochrony Środowiska- Państwowej Inspekcji Sanitarnej

– Państwowej Inspekcji Pracy

– Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Komendant Powiatowy PSP, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisemnej, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno – budowlaną. Nie zajęcie stanowiska w powyższym terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Przykładowe zestawienie dokumentów niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Państwową Straż Pożarną:

•    pozwolenie na budowę,
•    decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
•    projekt architektoniczno – konstrukcyjny,
•    projekt zagospodarowania terenu,
•    oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami,
•    dziennik budowy,
•    protokoły badań, przeglądów lub konserwacji:
–    protokół  dotyczący  stanu  technicznego,  sprawności  i  pomiaru  ochrony  od  porażeń  oraz oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji elektrycznej, w tym wyłącznika przeciwpożarowego,
–    protokół dot. stanu technicznej sprawności  i pomiaru oporności uziemień instalacji odgromowej wraz ze szkicem sytuacyjnym instalacji odgromowej na budynku,
–    protokół potwierdzający prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia awaryjnego uwzględniający pomiar natężenia – jeśli zostało zamontowane w obiekcie,
–    protokół sprawdzenia stanu technicznej sprawności instalacji kominowej (dymowej, spalinowej i wentylacyjnej) z uwzględnieniem drożności przewodów,
–    protokół sprawdzenia stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowej,
–    protokół potwierdzający prawidłowe funkcjonowanie hydrantów ppoż. wewnętrznych i zewnętrznych uwzględniający pomiar ciśnienia i wydajności.
–    protokoły badań innych instalacji, o ile mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej,
•    Inne dokumenty, np.:
–    protokoły potwierdzające zabezpieczenie elementów konstrukcji budynków (stalowych, drewnianych itp.) do wymaganego przepisami stopnia odporności ogniowej lub palności,
–    certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania (np.: dla drzwi przeciwpożarowych, klap przeciwpożarowych, elementów budowlanych o deklarowanej odporności ogniowej, zabezpieczeń ognioochronnych, wyrobów i mat. Budowlanych itp.)
–    klasyfikacje ogniowe, itp. dot. elementów zastosowanych w budynkach, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (m.in. drzwi ppoż., zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, elementów wykończenia wnętrz itd.),
–    ocena zagrożenia wybuchem (jeśli w pomieszczeniu mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone w przepisach).

· p

Obowiązkowym warunkiem do przystąpienia do czynności – kontrolno rozpoznawczych jest zakończenie prac budowlanych i instalacyjnych oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i niezbędne instrukcje.

Ponadto należy zaznajomić pracowników z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z instrukcjami dot. Ochrony przeciwpożarowej w użytkowanym obiekcie.

Przykładowy wzór zawiadomienia o odbiór obiektu

 

…………………………………….………………. …………………………, dnia …..……………..

(miejscowość)

…………………………………………………….

(dane inwestora, osoby działającej w jego imieniu)

………………………………………………….…

(numer telefonu kontaktowego)

 

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Nowy Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  1. Gospodarcza 1

Zawiadomienie

W związku z zakończeniem budowy obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr……………..……… z dnia …………….………… wydanej przez ……………………………………………………… i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, proszę o zajęcie stanowiska w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

 

Dane dotyczące obiektu (inwestycji):

  • nazwa obiektu (inwestycji): ………………………………………………………………………………….
  • lokalizacja (adres): ………………………………………………………………….………………………….
  • określenie przeznaczenia (rodzaj działalności): ………………………………………………………….
  • powierzchnia użytkowa: ……………………………………………………………………………………….
  • liczba kondygnacji: …………………………………………………………………………………………….
  • rodzaj obiektu: ………………………………………………………………………………….……………….

(obiekt nowy, przebudowany, adoptowany)

 

 

 

…………………………..

(podpis inwestora)

Top
Accessibility