Pożyteczne wakacje 2018

Lipiec 23, 2018

13 lipca zakończył się trwający 5 dni projekt „Pożytecznie w wakacje”, który w Starym Orzechowie, gmina Pomiechówek organizowany był już po raz ósmy. Od samego początku zajęcia wakacyjne dla dzieci organizowane są wspólnie przez Stowarzyszenie „Młodzi dla wsi” oraz sołectwo Stare Orzechowo. Dzieci i młodzież, zamieszkujący okoliczne wsie (jak i wszystkie chętne dzieci z gminy Pomiechówek) spotykały się w budynku przedszkola, aby wziąć udział w różnorodnych zajęciach. W realizacji projektu wzięły obowiązkowo udział jednostki ochrony przeciwpożarowej – OSP Goławice Pierwsze oraz Wojskowa Straż Pożarna z Pomiechówka. Strażacy w profesjonalny sposób zorganizowali interaktywny pokaz pierwszej pomocy, przeprowadzili edukacyjną pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji oraz dokonali prezentacji sprzętu pożarniczego.

Fotorelacja poniżej.

fot. Stowarzyszenie „Młodzi dla wsi”

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa mazowieckiego

Lipiec 10, 2018

Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych – jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa mazowieckiego, do składania wniosków w ramach XI naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta – Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1. Należy założyć konto na stronie http://www.witkac.pl

2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości https://witkac.pl/#/contest/view?id=6829

Po przeprowadzeniu pilotażowego naboru w woj. małopolskim oraz innych województwach ruszył nabór wniosków na dotacje dla samorządów gminnych województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na nabycie sprzętu dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 11 400 000,00 zł (jedenastu milionów czterystu tysięcy złotych).

O wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z tego terenu. Szczegóły naboru i formularze wniosków są dostępne pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dla-osp/news,11314,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu.html

Termin złożenia wniosku w formie elektronicznej to 20 lipca 2018 r. godz. 18.00, zaś w formie papierowej, po wydrukowaniu, podpisaniu, uzupełnieniu o wymagane załączniki, należy złożyć w Ministerstwie Sprawiedliwości najpóźniej do dnia 30 lipca 2018 r. Tylko wnioski złożone w obydwu w.w formach łącznie będą podstawą do przyznania dotacji i zawarcia umowy.

Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne w leśnym obozie harcerskim w Starej Dąbrowie

Lipiec 10, 2018

W piątek 6 lipca 2018 r. oficerowie z Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej oraz Wydziału Operacyjnego KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim odwiedzili obóz harcerski w Starej Dąbrowie, gm. Leoncin. Wizyta miała na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto:

 • zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia,
 • działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej,
 • sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.

Podczas wizyty zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznaliśmy wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia. Na terenie Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy w Starej Dąbrowie, gdzie mieszka najmłodsza grupa harcerzy zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich harcerzy przebywających na zgrupowaniu.

Poniżej fotorelacja z wizyty.

tekst i foto: mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Pożar komunalnego budynku mieszkalnego w Nowych Pieścirogach, gm. Nasielsk

Lipiec 2, 2018

W dniu 1 lipca około godziny jedenastej przed południem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o pożarze opuszczonego budynku – pustostanu w miejscowości Nowe Pieścirogi, gmina Nasielsk. Zadysponowane na miejsce jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej zastały pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego o długości około 50 metrów i szerokości 10 metrów. Pożarem objęte było 75 % powierzchni budynku, w tym dach. Przed przybyciem straży pożarnej wszyscy mieszkańcy budynku ewakuowali się samodzielnie na zewnątrz. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał z uwagi na fakt, że wewnętrzna konstrukcja budynku wykonana była w dużej części z elementów drewnianych, ze ściankami działowymi wypełnionymi słomą, trzciną, trocinami itp. Wobec rozmiarów pożaru oraz intensywnego zadymienia, podjęto decyzję o mieszkańców sąsiednich budynków komunalnych. Ponadto niezbędne było zadysponowanie dodatkowych sił i i środków, w tym cysterny z wodą, a także oficera operacyjnego, który pełnił dyżur. Akcja gaśnicza trwała blisko 8 godzin, podano 10 prądów wody i zużyto ok. 70 m3 wody, którą dowożono z hydrantów. Wskutek pożaru żaden z mieszkańców budynku nie doznał na szczęście żadnych obrażeń. Natomiast budynek uległ całkowitemu zniszczeniu, wobec czego konieczne było wezwanie właściwych służb i podmiotów w celu zorganizowania pomocy ewakuowanym rodzinom. Pomoc zorganizowano przy zaangażowaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Nasielska.

W działaniach brało 13 samochodów pożarniczych, 55 strażaków PSP i OSP, wspomaganych przez 2 załogi Policji, Pogotowie Ratunkowe oraz Pogotowie Energetyczne.

Zdjęcia: OSP Nasielsk, OSP Jackowo Włosciańskie, KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Ćwiczenia ratownicze „Reckitt 2018”

Czerwiec 27, 2018

W dniu 26 czerwca 2018 r. odbyły się ćwiczenia ratownicze na terenie zakładu Reckitt Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakład jest zaliczony do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), a przeprowadzone ćwiczenia wynikały z obowiązku realizacji „Planu ćwiczeń pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej w 2018 roku”.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z terenu powiatu nowodworskiego, w tym Powiatowy Pluton Ratowniczy „Pożar – Fabryka”, wydzielone siły i środki Kompanii Gaśniczej „Narew” COO oraz Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego COO: „Warszawa 6” i „Ciechanów 6”.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał dwa epizody stanowiące tzw. reprezentatywne zdarzenia awaryjne (RZA) zawarte w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym zakładu:

 • Awaria stacji redukcyjno-rozdzielczej gazu na terenie zakładu – wyciek oraz zapłon fazy gazowej, dwie osoby poszkodowane z oparzeniami termicznymi. Epizod ze względów bezpieczeństwa zmodyfikowano i wyprowadzono poza teren zakładu. W tym celu do pozoracji zastosowano trenażer, który wykorzystano do praktycznego przećwiczenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas awarii i pożarów zbiorników z gazem LPG.
 • Uszkodzenie dwóch zewnętrznych zbiorników stojących, znajdujących się na terenie zakładu. Zdarzenie powstaje wskutek błędu ludzkiego podczas prac konserwatorskich na zbiornikach. Następuje zapłon i wybuch butli z gazem technicznym. W wyniku eksplozji dochodzi do uszkodzenia króćca zbiornika zawierającego 50% nadtlenek wodoru, dochodzi do wycieku na szczelną tacę, powstaje odpad niebezpieczny. Uszkodzony zostaje także króciec zbiornika o poj. 60 m3 zawierającego podchloryn sodowy, dochodzi do wycieku na szczelną tacę. W wyniku uszkodzeń i wycieków ze zbiorników następuje reakcja chemiczna z uwolnieniem chloru. Wskutek awarii poszkodowanych zostaje dziewięć osób.

Nad organizacją i oceną ćwiczeń czuwał zespół z KW PSP w Warszawie oraz rozjemcy ćwiczeń, a koordynację i wsparcie Kierującego Działaniem Ratowniczym na potrzeby ćwiczeń zapewniał Sztab Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, wspierany przez specjalistów z zakładu.

Ochrona Danych Osobowych – RODO

Maj 22, 2018

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. nastąpi wdrożenie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Biorąc powyższe pod uwagę Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia jako administrator danych osobowych informuje wszystkich zainteresowanych, że z Inspektorem Ochrony Danych, na którego został wyznaczony Mariusz Mucha można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:

ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

Dodatkowe informacje na temat stosownych klauzul bezpieczeństwa związanych z RODO można znaleźć tutaj:

http://binp.info/kppspnowydwormaz/?n_id=91&id=125

Zasady organizacji bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

Maj 22, 2018

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz mając na uwadze coraz częściej pojawiające się w okresie wiosennym i letnim gwałtowne zjawiska atmosferyczne stwarzające poważne zagrożenie, publikujemy informacje dotyczące zasad organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla kempingów (campingów) i pól namiotowych oraz innych obiektów hotelarskich umożliwiających nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, nr tel. 22 765 81 43,

e-mail: kontrole@ndm-straz.pl

 1. Regulacje prawne.

Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2017.2198)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz.452)
 1. Definicja wypoczynku.

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku

 1. Kto może być organizatorem wypoczynku.

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy organizatorami wypoczynku mogą być:

 • szkoły i placówki,
 • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j.Dz. U z 2017 r. poz.1553),
 • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu: a) niezarobkowym albo b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 1. Obowiązki organizatora.

Organizator wypoczynku zapewnia:

1)   bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

2)   kadrę wypoczynku, którą stanowią:

a) kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 w/w ustawy; liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,

b) w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

–  mają ukończone 18 lat,

–  posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

–  posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

3)   dostęp do opieki medycznej:

a) w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)

lub

b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;

4)   program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

5)   żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);

6)   bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 656 oraz z 2017 r. poz. 1566);

7)   bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j.Dz. U. poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7).

Bezpieczne warunki wypoczynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej potwierdza się opinią wydaną przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, która jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.

 1. Zgłoszenie wypoczynku.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, za wyjątkiem zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni. Organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku.

Baza wypoczynku

http://wypoczynek.men.gov.pl/

Poradnik bezpiecznego wypoczynku:

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.pdf

Inne informacje:

Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla kempingów (campingów) i pól namiotowych oraz innych obiektów hotelarskich umożliwiających nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem:

WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PÓL NAMIOTOWYCH I KEMPINGÓW

Wszystkie powyższe informacje można także znaleźć tutaj:

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Życzenia z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2018

Maj 22, 2018

Podczas uroczystości związanych z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka w dniu 18 maja 2018 r. otrzymaliśmy szereg ciepłych życzeń.

 

Życzenia st. bryg. Bogdana Łasicy, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

 

 

Życzenia st. bryg. Andrzeja Wieteski, Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

Życzenia płk. lek. Przemysława Makowskiego, Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin

 

 

Życzenia ppłk SG Arkadiusza Parczewskiego, Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin

 

 

Życzenia Pana Dariusza Bileckiego, Wójta Gminy Pomiechówek