Informacje związane ze współadministrowaniem

 

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim jakie powinny być przekazane osobie,
której te dane dotyczą. Informacje
sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP  w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim ; adres: ul. Gospodarcza 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ; tel.: 22 765 81 30; 22 775 26 19

2. U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub na adres pocztowy: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków:

a) wynikających z zawartej umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem na podstawie 6 ust. 1 lit b) RODO,

b) prawnych ciążących na Administratorze, w tym również innych niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innych osób, a także zadań niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie 6 ust. 1 lit c),d) i/lub e) RODO, w szczególności w ramach działań takich jak:

• rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym obsługa zgłoszeń alarmowych, także z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP),

• wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

• kształcenie kadr dla potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej,

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

• prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

• rozpatrywanie spraw, wniosków, skarg, zażaleń zgodnie z właściwością rzeczową,

• zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przez Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w szczególności podczas inicjowania przedsięwzięć w zakresie kultury i wiedzy pożarniczej lub w sytuacjach wynikających z inicjatywy osoby, której dane dotyczą, na podstawie 6 ust. 1 lit a),

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoby, której dotyczy przedmiot działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, właściwych jednostek lub urzędów, stron zawartych umów lub źródeł publicznie dostępnych.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych wynikają wprost z przepisów prawa l/lub celu przetwarzania przy zachowaniu zasady adekwatności.

7. Państwowa Straż Pożarna przetwarza dane osobowe także w ramach współadministrowania podczas przetwarzania danych osobowych. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów publikowana jest na ich stronach internetowych.

8. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak: a) podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie stosownych przepisów prawa, b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu zawartej z Administratorem umowy cywilno-prawnej.

9. W sytuacjach szczególnych, takich jak np. organizacja zawodów pożarniczych odbiorcami mogą być inni ich uczestnicy, środki masowego przekazu, czytelnicy stron internetowych.

10. Dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej dla poszczególnych kategorii spraw, b) dla danych przetwarzanych w SWD PSP w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, uzyskanych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustaw z zastrzeżeniem, że podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,

c) przez okres nie dłuższy niż konieczny do realizacji umów, o których mowa w pkt. 8c, jak również realizacji obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym.

11. Przysługuje Pani/Panu, zgodnie z zapisami RODO, prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl.).

12. Osoba występująca z żądaniem na podstawie prawa dostępu określonego w art. 15 RODO w związku z przeprowadzonymi działaniami ratowniczymi obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14. W sytuacjach określonych przepisami prawa, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dobrowolnym ale niezbędnym dla realizacji celu, nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

15. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych
przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Przetwarzanie danych osobowych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, w tym dane, które trafiają do systemu teleinformatycznego zwanego Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP), o którym mowa w art. 14g ww. ustawy. Niniejszy dokument jest związany z wypełnieniem obowiązków określonych w art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Współadministratorzy danych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP są:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Informacje o siedzibach i danych kontaktowych poszczególnych współadministratorów są dostępne  na stronie https://www.straz.gov.pl/kontakt/jednostki_organizacyjne_psp.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

Współadministratorzy uzgodnili zakres odpowiedzialności oraz podział zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły uzgodnień są dostępne na stronie www.mazowsze.straz.pl/kontakt-18/dane-osobowe.

Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustali wspólny punkt kontaktowy, do którego można zwracać się z wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej iod@kgpsp.gov.pl

Niezależnie od powyższego możliwe jest realizowanie wszelkich praw osób związanych z przewarzaniem ich danych osobowych wynikających z RODO wobec każdego ze współadministratorów odrębnie.

Cel, podstawa, sposób i zakres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust  1 lit c, d i e RODO – w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.

W ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej przetwarzane są w szczególności dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Nie będą one także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych, osobom, których te dane dotyczą przysługuje prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, uodo.gov.pl), w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Ograniczenia

  1. Współadministratorzy na mocy art. 14h ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wykonują obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie.
  2. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 RODO obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

– Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

– Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP

 

Top
Accessibility