Informacje z zakresu ochrony danych

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim jakie powinny być przekazane osobie,
której te dane dotyczą. Informacje
sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP  w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim ; adres: ul. Gospodarcza 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ; tel.: 22 765 81 30; 22 775 26 19

2. U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub na adres pocztowy: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków:

a) wynikających z zawartej umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem na podstawie 6 ust. 1 lit b) RODO,

b) prawnych ciążących na Administratorze, w tym również innych niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innych osób, a także zadań niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie 6 ust. 1 lit c),d) i/lub e) RODO, w szczególności w ramach działań takich jak:

• rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym obsługa zgłoszeń alarmowych, także z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP),

• wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

• kształcenie kadr dla potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej,

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

• prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

• rozpatrywanie spraw, wniosków, skarg, zażaleń zgodnie z właściwością rzeczową,

• zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przez Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w szczególności podczas inicjowania przedsięwzięć w zakresie kultury i wiedzy pożarniczej lub w sytuacjach wynikających z inicjatywy osoby, której dane dotyczą, na podstawie 6 ust. 1 lit a),

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoby, której dotyczy przedmiot działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, właściwych jednostek lub urzędów, stron zawartych umów lub źródeł publicznie dostępnych.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych wynikają wprost z przepisów prawa l/lub celu przetwarzania przy zachowaniu zasady adekwatności.

7. Państwowa Straż Pożarna przetwarza dane osobowe także w ramach współadministrowania podczas przetwarzania danych osobowych. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów publikowana jest na ich stronach internetowych.

8. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak: a) podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie stosownych przepisów prawa, b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu zawartej z Administratorem umowy cywilno-prawnej.

9. W sytuacjach szczególnych, takich jak np. organizacja zawodów pożarniczych odbiorcami mogą być inni ich uczestnicy, środki masowego przekazu, czytelnicy stron internetowych.

10. Dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej dla poszczególnych kategorii spraw, b) dla danych przetwarzanych w SWD PSP w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, uzyskanych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustaw z zastrzeżeniem, że podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,

c) przez okres nie dłuższy niż konieczny do realizacji umów, o których mowa w pkt. 8c, jak również realizacji obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym.

11. Przysługuje Pani/Panu, zgodnie z zapisami RODO, prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl.).

12. Osoba występująca z żądaniem na podstawie prawa dostępu określonego w art. 15 RODO w związku z przeprowadzonymi działaniami ratowniczymi obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14. W sytuacjach określonych przepisami prawa, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dobrowolnym ale niezbędnym dla realizacji celu, nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

15. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w obiektach i samochodach służbowych Komendy Powiatowej PSP  w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim ; adres: Gospodarcza 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki; tel.: 22 765 81 30; 22 775 26 19
  2. U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub na adres pocztowy: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40.
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 5310301, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Top
Accessibility