System alarmowy obrony cywilnej

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania.

 

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:

* syreny wchodzące w skład centralnych systemów alarmowych miast,
* rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,
* radiowęzły radiofonii przewodowej,
* syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (zakładów pracy, ochotniczych straży pożarnych),
* zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi).

Powiadamianie i alarmowanie pozwoli ludności na wykonanie takich przedsięwzięć, jak:

* ukrycie w budowlach ochronnych,
* przygotowanie zapasów wody,
* przygotowanie środków medycznych ,
* przygotowanie ukryć,
* przygotowanie i sprawdzenie środków łączności.

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

# włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej;
# postępować zgodnie z podawanymi komunikatami,
# wykonywać polecenia organów kierujących akcją.

ALARM POWIETRZNY

# ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy,
# wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe,
# zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
# zawiadomić o alarmie sąsiadów,
# udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
# podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej,
# prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału powinni je zatrzymać. Pojazdy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

ALARM O SKAŻENIACH

# włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej,
# postępować zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach,
# wykonywać polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.

JEŚLI JESTEŚ W MIEJSCU GDZIE NASTĄPIŁA AWARIA:

# wykonuj polecenia organów służb ratowniczych, porządkowych i obrony cywilnej.

JEŚLI JESTEŚ W MIESZKANIU:

# uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz, mokrą tkaniną,
# przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony dróg oddechowych (najlepiej nawilżyć je wodnym roztworem sody oczyszczonej),
# nie opuszczaj mieszkania do czasu przybycia służb ratowniczych.

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
# sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
# sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności , wody, paszy,
# sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
# przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb obrony cywilnej.

ODWOŁANIE ALARMU

# opuść schron (ukrycie),
# w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
# przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych ) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
# przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
# stosować się ściśle do zaleceń organów obrony cywilnej.

TABELA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Top
Accessibility